W związku z zakupem upadłego przedsiębiorstwa uboju trzody chlewnej oraz z decyzją o nie kontynuowaniu tego rodzaju działalności firma 7NT Rent Sp. z o.o. ma do sprzedaży maszyny i urządzenia do przetwórstwa mięsnego takie jak:
- linie ubojowe
- kolejki i transportery
- agregaty, urządzenia chłodnicze
- pozostałe urządzenia i materiały inwestycyjne
- urządzenia kotłowni pary technologicznej ciepłej wody
Wszystkie maszyny i urządzenia pochodzą z jednego z najnowocześniejszych przedsiębiorstw uboju trzody chlewnej w Polsce. Oferowane maszyny i urządzenia są praktycznie nowe, gdyż przedsiębiorstwo funkcjonowało jedynie 1,5 roku – od listopada 2006 do kwietnia 2008.
 

In relationship with the purchase of the bankrupt enterprise of the slaughter of swine and with the decision of not continuing this kind of the activity the firm 7NT Rent Ltd. offers to the sale of meat processing machines and devices such as:
- slaughter lines
- transporting lines
- aggregates, cooling devices
- other remaining devices and investment materials
- the device of the boiler room of the technological steam of warm water
All machines and devices come from one of the most modern enterprises of the slaughter of swine in Poland. Offered machines and devices are practically new as the enterprise functioned only 1,5 year from November 2006 till April 2008.
 

В связи с покупкой обанкротившегося предприятия по убою свинь и с решением о не продолжении этого рода деятельности фирма 7НТ Рент о.о.о. предлагает в распродажу следующие мясоперерабатывающие машины и оборудование:
- Убойные линии
- транспортировочные линии
- агрегаты, холодильные установки
- остальное оборудование и инвестиционные материалы
- оборудование котельной технологического пара и тёплой воды
Все машины и установки походят из одного из самых современных предприятий по убою свинь в Польше. Предлагаемые машины и оборудование - практически новые, так как предприятие функционировало только 1,5 года - с ноября 2006 по апрель 2008
 

Kontakt: 7NT Rent Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 47, 28-300 Jędrzejów, technika@7nt.pl, 41 386 59 00 wew. 20.